Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Delta Motor Group Oy ja Delta Auto Oy tallentavat ja käsittelevät henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Voimassa 25.5.2018 alkaen.

1. Rekisterinpitäjä

Delta Motor Group Oy / Delta Auto Oy (jäljempänä ”Delta”) Y-tunnus: 0110161-2

Osoite: Tekniikantie 12, 02150 Espoo

Tietosuojavastaava

Ville Kaskivirta

HR Director, DPO Delta Motor Group Oy

Sähköposti: tietosuoja@delta.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen työhakemuksen lähetyksen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään Deltan rekrytointiprosessissa henkilöstöresurssien hankinnan mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys rekrytointiprosessin suorittamiseksi.

3. Rekisterin tietosisältö

Deltan rekisteri sijaitsee Sympa HR-järjestelmässä ja rekisterin tiedot koostuvat työhakemuksen lomakkeelle täytettävistä tiedoista.

Rekrytoinnin yhteydessä rekisteriin tallennettavia tietoja:

  • sukunimi ja etunimet
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • syntymäaika
  • sukupuoli
  • äidinkieli
  • osoitetiedot (osoite, postinumero, postitoimipaikka)
  • koulutustiedot (tutkintoaste, tutkintonimike, oppilaitos, pääaine, valmistumisvuosi)
  • työkokemustiedot (nykyinen työnantaja, ammattinimike, työsuhteen kesto, tehtävän sisältö)
  • palkkatoive
  • hakijan lisäämät liitteet (hakemus & CV)

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

7. Henkilötietojen poistaminen

Rekisterissä olevat henkilötiedot poistuvat automaattisesti 12 kuukautta hakemuksen lähettämisen jälkeen.

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).